تعویض درب قدیمی با درب ضدسرقت

مراحل تعویض درب ساختمان با درب ضدسرقت

تعویض درب ساختمان بدون بنایی

با توجه به اندازه سایز چهارچوب موجود، نوع نصب و سفارش درب ضد سرقت متفاوت می باشد. بطور کلی درب ضد سرقت می تواند در هر سایزی چه از نظر طول چه از نظر عرض ساخته شود. ولی با توجه به نیاز به بازشو ۸۵ تا ۹۰ سانتی متر به عنوان بازشو اصلی درب ، نصب به دو صورت کندن با چهارچوب یا بدون چهارچوب انجام می شود.

چهارچوب هایی که عرض داخل چهارچوب بیشتر از ۱۰۵ سانتی متر می باشد می تواند چهارچوب درب ضد سرقت جدید بر روی چهارچوب درب قدیمی نصب شود. در این حالت از بازشو درب موجود ۱۵ سانتی متر کسر می شود و درب ضد سرقت جدید با بازشو ۹۰ سانتی متر نصب می شود.

از طرف دیگر چهارچوب هایی که عرض داخل کمتر از ۱۰۵ سانتی متر دارند نیاز به کندن چهارچوب قدیمی می باشد. در این مرحله در زمانی که درب ضد سرقت با سایز سفارشی تولید شد ، نصاب چهارچوب فلزی درب قدیمی را توسط دستگاه فرز برش می زند و بصورت یک تیکه جدا می کند. در این حالت با توجه به عدم وجود ساب فریم، نیاز به پلیت گذاری یا شاخک گذاری فلزی برای نصب پلیت های فلزی ضد سرقت بر روی ساب فریم خودساخته می باشیم. پس از تراز کردن درب ضد سرقت و جوشکاری، پشت چهارچوب درب ضد سرقت با مصالح ساختمانی ماسه و سیمان پر می شود.

post

نصب روکوب و قاب های چوبی نما و پشت در صورت سفارش چند روز پس از نصب درب ضد سرقت انجام می شود. درب ضد سرقت دارای آستانه فلزی و یا بدون آستانه فلزی می باشد و برای ساختمان هایی که تعویض درب انجام میدهند ترجیح به دربهای ضد سرقت با آستانه فلزی می باشد.

در صورت عدم سفارش روکوب نما و پشت درب، نیاز به گچ کاری جزیی در نما و پشت درب پس از مصالح ریزی پشت چهارچوب می باشد. در ساختمان هایی که بازسازی انجام میدهند بهتر است چهارچوب قدیمی کامل جدا شود و ساب فریم جدید درب ضد سرقت نصب شود تا بازشو مفید درب بخصوص در زمان اسباب کشی وجود داشته باشد. در این حالت نیز نیاز است پشت چهارچوب درب ضد سرقت با مصالح پر شود.

آکاردئون و یا حفاظ فلزی قدیمی بر روی درب های ضد سرقت قابل نصب می باشد. در این حالت درب ضد سرقت باید بدون روکوب یا قاب چوبی نما سفارش گذاشته شود و پس از خشک شدن مصالح پشت چهارچوب ، حفاظ فلزی بر روی چهارچوب فلزی قابل نصب می باشد.